$ 420.41

Won $0.15

Teresa A

Won $0.5

Darlene G

Won $0.15

Cathy M

Won $0.15

Darlene G